Upadłość konsumencka Kraków

Upadłość konsumencka Kraków – sposób na oddłużenie

Upadłość konsumencka to szansa na uwolnienie się od długów dla osób, które z pewnych przyczyn stały się niewypłacalne. Jej konsekwencją jest umorzenie wszystkich należności, ale również utrata przez dłużnika prawa do korzystania i rozporządzania swoim majątkiem. Majątek zostaje zajęty przez syndyka i sprzedany w celu zaspokojenia wierzycieli.

W świetle obowiązujących przepisów upadłość konsumencka Kraków przeznaczona jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W praktyce często jednak osoby sięgające po to rozwiązanie w przeszłości posiadały działalność i to w czasie jej prowadzenia powstały niespłacone zobowiązania. Co istotne, aby upadłość konsumencka mogła zostać ogłoszona, sąd musi stwierdzić, że niezdolność do wykonywania zobowiązań finansowych ma charakter stały. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej Kraków mogą być dla osób bez przygotowania prawniczego skomplikowane. Postępowanie upadłościowe to proces długotrwały, który trwa czasem nawet kilka lat. Nie warto więc pozostawać bez profesjonalnego wsparcia. Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Poszukujesz pomocy związanej z zagadnieniem Kraków upadłość konsumencka?

Nasze usługi w zakresie upadłości konsumenckiej Kraków

Zajmująca się sprawami upadłości kancelaria Kraków pomoże na każdym etapie procesu oddłużenia. Podejmujemy się trudnych przypadków spraw upadłości Kraków oraz spraw dotyczących dużych zobowiązań. Specjalizująca się w upadłości konsumenckiej kancelaria Kraków oferuje wsparcie w zakresie:

• sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie i pomoc w kompletowaniu dokumentacji do wniosku,
• przygotowania wszelkich potrzebnych w trakcie postępowania wniosków: wniosek o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, wniosek o upomnienie lub odwołanie syndyka, wniosek o szybsze rozpoznanie sprawy,
• przygotowywania sprzeciwów do listy wierzytelności,
• reprezentowania klienta przez sądem po wcześniejszej osobistej konsultacji z adwokatem upadłości konsumenckiej Kraków,
Ponadto w zakresie upadłości konsumenckiej Kraków kancelaria zapewnia:
• obronę przed egzekucją majątku toczącą się zarówno w toku postępowania, jak i przed postępowaniem oraz po jego zakończeniu,
• wsparcie klienta wiedzą i doświadczeniem w kontaktach z wierzycielami oraz syndykiem,
• ochronę przed wnoszonymi przez wierzycieli skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania i po jego zakończeniu.

Wyróżnia nas wysoka skuteczność działania: niemal wszystkie przygotowywane przez nas wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są rozpatrywane pozytywnie.